Akademia Górniczo Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie AGH Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki

Wydział Inżynierii
Mechanicznej i Robotyki

WIMiR

Dyplom magistra - studia stacjonarne II-stopnia

Absolutorium online

Aby uzyskać absolutorium online, należy:

 • sprawdzić oceny w systemie Wirtualna Uczelnia (muszą być wszystkie, z wszystkich form na wszystkich semestrach), wyjątek to brak oceny z Przygotowania pracy dyplomowej (zaliczenie jest wpisywane przy rejestracji pracy),
 • zapisać się na termin obrony w katedrze,
 • wysłać e-mail (imię, nazwisko, nr albumu, kierunek, specjalność) na adres: madzik@agh.edu.pl z prośbą o ustalenie absolutorium oraz z datą obrony i formą obrony: zdalna czy tradycyjna,
 • po ustaleniu czy posiada się absolutorium jest wysyłana zwrotna wiadomość do zainteresowanej osoby oraz do Pani Bogusławy Antkiewicz,
 • w momencie kiedy otrzyma się pozytywną informację o otrzymaniu absolutorium można rejestrować pracę dyplomową u Pani Bogusławy Antkiewicz
 • wszelkie pytania związane z rejestracją pracy proszę kierować do Pani Bogusławy Antkiewicz na adres: antkiew@agh.edu.pl lub pod nr telefonu: 12 617 49 67.
 • obiegową kartę dyplomową – dla osób, które posiadają dodatkowe osiągnięcia (pobrać plik - format MS-Exel), należy wypełnić komputerowo w języku polskim i w języku angielskim oraz podpisać i odesłać skan do Pani Marii Kozłowskiej na e-mail: kozlowsk@agh.edu.pl

UWAGA !!!

Praktyka dyplomowa nie jest dodatkowym osiągnięciem. Proszę jej nie wpisywać. Jeśli będą wpisywane dodatkowe praktyki, to należy dostarczyć potwierdzenie odbycia tych praktyk.

Do innych dodatkowych osiągnięć również należy dostarczyć potwierdzenia w formie kserokopii.

UWAGA !!!

Nie umieszczać pracy w Wirtualnej Uczelni jeśli student posiada status "skreślony"

Tok i zasady realizacji 3-o semestru studiów stacjonarnych II-o stopnia

INFORMACJA z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie toku i zasad realizacji 3 semestru studiów stacjonarnych II stopnia w roku akademickim 2019/2020

Magisterska praca dyplomowa - Założenia, wymagania i zasady realizacji

Uchwałą 04/11/2012 z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie zatwierdzenia dokumentu "Magisterska praca dyplomowa" Rada Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki zatwierdza dokument "Magisterska praca dyplomowa, Założenia, wymagania i zasady realizacji" jako obowiązujący na trzecim semestrze studiów stacjonarnych II-o stopnia kierunkach: Automatyka i Robotyka, Inżynieria Mechaniczna i Materiałowa, Mechanika i Budowa Maszyn, Inżynieria Akustyczna oraz Mechatronika od roku akademickiego 2012/13.
Magisterska praca dyplomowa - Założenia, wymagania i zasady realizacji - pobierz >>>>

Prosimy nie drukować zaświadczeń, strony tytułowej oraz planu pracy znajdujących się w podanej wyżej uchwale. Aktualne druki, które mają znaleźć się w pracy są do pobrania niżej w podpunkcie "Wzorcowe arkusze do prac dyplomowych magisterskich studia stacjonarne II stopnia"

WYMAGANIA DOTYCZĄCE UZYSKANIA ZALICZENIA SEMESTRÓW STUDIÓW I DOPUSZCZENIA DO EGZAMINU DYPLOMOWEGO MAGISTERSKIEGO

UWAGA !!!
Punkty ECTS za przygotowanie i złożenie pracy dyplomowej przyznawane są przez Dziekana Wydziału z chwilą rejestracji pracy dyplomowej wg § 25 Regulaminu studiów AGH, ust. 14.

Aby zaliczyć 3 semestr należy sprawdzić w Wirtualnej Uczelni czy posiada się wszystkie oceny, a następnie złożyć do Dziekanatu:

 • obiegową kartę dyplomową – dla osób, które posiadają dodatkowe osiągnięcia (pobrać plik - format MS-Exel, wypełnić komputerowo w języku polskim i w języku angielskim i wydrukować),
  Uwaga !!!
  Praktyka dyplomowa nie jest dodatkowym osiągnięciem. Proszę jej nie wpisywać.
  Jeśli będą wpisywane dodatkowe praktyki, to należy dostarczyć potwierdzenie odbycia tych praktyk.
  Do innych dodatkowych osiągnięć również należy dostarczyć potwierdzenia, może to być w formie kserokopii.
 • podać konkretny termin obrony! (terminy są podane w Katedrach i tam należy się zapisywać).

UWAGA !!! – aby otrzymać karteczkę z Dziekanatu dzięki, której można zarejestrować pracę dyplomową magisterską, należy posiadać wszystkie oceny wpisane w systemie Dziekanat oraz uregulować wszystkie opłaty związane z procesem studiowania Obowiązkiem studenta jest sprawdzenie czy na Wirtualnej Uczelni student posiada wszystkie oceny – to jest podstawą do uzyskania absolutorium i otrzymania karteczki do zarejestrowania pracy.

INFORMACJE DOTYCZĄCE REJESTRACJI PRACY DYPLOMOWEJ MAGISTERSKIEJ W DZIEKANACIE

Warunkiem rejestracji pracy dyplomowej magisterskiej (do 30.09.danego roku) jest uzyskanie zaliczenia wszystkich semestrów oraz uregulowanie wszystkich opłat związanych z procesem studiowania. Pracę dyplomową należy zarejestrować minimum 7 dni przed terminem obrony.

Oprawiony introligatorsko i wydrukowany jednostronnie egzemplarz pracy dyplomowej magisterskiej (oryginał) oddawany do rejestracji w Dziekanacie (u Pani Bogusławy Antkiewicz, pokój 1, parter, budynek B2) powinien zawierać następujące strony w wymienionej poniżej kolejności, której to kolejności nie należy zmieniać:

Powyższe dokumenty dostępne są poniżej.

Przy rejestracji pracy dyplomowej magisterskiej w Dziekanacie należy dostarczyć:

 • ksero strony tytułowej pracy dyplomowej magisterskiej, opisaną płytkę kompaktową (z wersją oryginalną pracy) w papierowym etui (imię, nazwisko i nr albumu) + opis do płytki z podpisem promotora, który jest dostępny poniżej,
  UWAGA: osoby piszące wspólną pracę dyplomową muszą dostarczyć 2 płytki kompaktowe oraz 2 opisy do tych płytek. We wspólnej pracy dyplomowej należy wyraźnie zaznaczyć, która osoba napisała poszczególne rozdziały, np.: przy spisie treści lub przy poszczególnych rozdziałach umieścić imię i nazwisko autora.
 • oświadczenie studenta w języku polskim
 • oświadczenie studenta w języku angielskim - dla cudzoziemców
 • Raport z systemu antyplagiatowego - Skrót (podpisany przez promotora)
 • 4 zdjęć od fotografa formatu 4,5 x 6,5 cm i dowód wpłaty; 60 zł - koszt kompletu tylko w języku polskim, (Nie podpisywać zdjęć !)
 • Od 1 października 2020 - zmiana dokonywania opłat za dyplom! -  Opłaty należy dokonywać na subkonto studenta- a nie na konto ogólne!
 • wypełnioną kartę odejścia (dostępna w zakładce blankiety)

REJESTRACJA PRAC DYPLOMOWYCH MAGISTERSKICH

(studia stacjonarne)
(następuje po wcześniejszym rozliczeniu się z Dziekanatem i otrzymaniu karteczki z pokoju 20)

poniedziałek, wtorek, środa, piątek
czwartek - nieczynne
w godzinach od 1000 do 1400
(Pani Bogusława Antkiewicz)

W związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14.09.2011 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów na podstawie art.192 ust.1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r.- Prawo o szkolnictwie wyższym (DZ.U. Nr 164, poz.1365, z późn.zm.), w którym Pan Minister zobowiązuje Uczelnie do przechowywania w teczce osobowej studenta m.in. pracy dyplomowej oraz jej recenzji. Dyplomanci naszego Wydziału będą proszeni o składanie przy rejestracji pracy w Dziekanacie jeden egzemplarz w formie pisemnej i jeden egzemplarz w formie elektronicznej (wraz z opisem) zawierającym oryginalną pracę dyplomową.

Po obronie pracy dyplomowej magisterskiej, recenzje będą dołączane do protokołu i w związku z tym powinny one być sporządzane na osobnym arkuszu nie wklejanym do pracy dyplomowej.

Oryginały prac dyplomowych magisterskich będą przechowywane, jak dotychczas, w Katedrach Dyplomujących.

Wzorcowe arkusze do prac dyplomowych magisterskich studia stacjonarne II stopnia:

Uwaga!!! Na kierunku Inżynieria Mechatroniczna w j.angielskim wszystkie oświadczenia mają być zamieszczone tylko w języku polskim. Temat pracy dyplomowej należy wpisać w języku polskim i języku angielskim.

Zasady wydawania odpisów dyplomów oraz suplementu do dyplomu w języku obcym

UWAGA - Absolwenci studiów stacjonarnych mogą starać się o wydanie odpisu dyplomu tylko w języku angielskim.

UWAGA - Absolwenci studiów stacjonarnych starający się o wydawanie odpisu dyplomu w tłumaczeniu na język obcy powinni:

 • Wniosek (formularz) o wydanie odpisu dyplomu w tłumaczeniu na język angielski, należy kierować do Dziekana Wydziału IMiR i złożyć u Pani Bogusławy Antkiewicz (pokój 1, parter, budynek B2) do podpisu do Dziekana.
 • Opłaty za odpis dyplomu w tłumaczeniu na język obcy w wysokości 40 zł. Opłaty należy dokonywać na subkonto studenta- a nie na konto ogólne!
 • Wniosek, dowód wpłaty i jedno zdjęcie (zdjęcie musi być dokładnie takie samo jak w przypadku składania o wydanie dyplomu i odpisów w języku polskim), należy dostarczyć do Pani Bogusławy Antkiewicz (pokój 1, parter, budynek B2).

Odbiór dyplomów - studia stacjonarne

Dyplomy odbiera się osobiście w pokoju nr 1, parter, bud. - B2 u pani Bogusławy Antkiewicz.

W wyjątkowych przypadkach dyplom, suplement i odpisy dyplomu mogą być wydane na pisemny wniosek absolwenta osobie przez niego upoważnionej lub wysłane pocztą na pisemnie wskazany przez absolwenta adres, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Podstawę odbioru dyplomu przez osobę inną niż absolwent stanowi upoważnienie notarialne lub upoważnienie zawierające potwierdzenie autentyczności podpisu osoby upoważniającej dokonane przez pracownika dziekanatu.

Aby odebrać dyplom należy posiadać ze sobą wypełnioną kartę odejścia (pobrać plik ) i elektroniczną legitymację studencką ELS !!!

Uwaga: ta strona wykorzystuje pliki cookies. Więcej informacji o celu ich używania i zmianie ustawień przeglądarki znajdziesz tutaj. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Czym są pliki "cookie" - „ciasteczka”?


Poprzez pliki „ciasteczka” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Ciasteczka” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Pliki cookies, wykorzystywane są w celu: tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych dostosowanie zawartości i wyglądu strony do preferencji użytkownika

Używane ciasteczka na naszej stronie


 1. PHPSESSID - identyfikator sesji użytkownika
 2. PersistentQueueNumber,manageableQueueCookie0 – przechowuje kolejkę zdjęć
 3. CMS_DEBUG – debugowanie strony
 4. jsltTestCookie – testowe ciasteczko
 5. CookieInfo - informacja o wyświetleniu powiadomienia dotyczącego użycia przez stronę plików cookies
 6. __utmaa, __utmab, __utmac, __utmaz - używane są przez usługę Google Analytics która pozwala na generowanie statystyk strony www
 7. x-src, datr - używane przez facebook.com
 8. demographics ,dkv, VISITOR_INFO1_LIVE,use_hitbox,PREF - youtube.com

Zmiana ustawień ciasteczek (cookies) w przeglądarkach:


- Opera
- Firefox
- Internet Explorer
- Chrome
- Safari

Wyłączenie akceptacji ciasteczek znacznie ogranicza funkcjonalność większości podstron witryny.