Akademia Górniczo Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie AGH Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki

Wydział Inżynierii
Mechanicznej i Robotyki

WIMiR

Studenci

Regulamin przyznawania stypendiów motywacyjnych
w projekcie POKL.04.01.02-00-115/12
„Mechatronicy – Praktyczni Specjaliści Przyszłości”

 1. Regulamin dotyczy przyznawania stypendiów motywacyjnych wypłacanych za uzyskanie najlepszych wyników nauczania uczestnikom współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Priorytet IV, Działanie 4.1., Poddziałanie 4.1.2.) projektu POKL.04.01.02-00-115/12 realizowanego na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.
 2. Liczba miesięcznie wypłacanych stypendiów wynosi 15, a wysokość stypendium 1000 złotych.
 3. Stypendia wypłacane będą za okres od X 2012 do XII 2015 (z wyłączeniem miesięcy: sierpień i wrzesień).
 4. Miarą wyników nauczania w pierwszym roku studiów są wyniki matur i aktywności naukowej w szkole ponadgimnazjalnej reprezentowane wartością wskaźnika rekrutacji na studia stacjonarne pierwszego stopnia na kierunek Mechatronika na r. ak. 2012/13.
 5. Miarą wyników nauczania w latach: 2, 3 i 4 jest średnia ocena z ukończonych planowo lat studiów.
 6. Stypendia będą przyznawane na pisemny wniosek uczestników projektu przez „Komisję stypendialną projektu”.
 7. „Komisja stypendialna projektu” jest powoływana przez Dziekana WIMIR
 8. „Komisja stypendialna projektu” składa się z 3 następujących osób:
  • Kierownik projektu,
  • Asystent projektu ds. promocji, monitorowania, sprawozdawczości i rekrutacji
  • Przedstawiciel studentów, uczestników projektu.
 9. Procedura przyznawania stypendium będzie przeprowadzana na początku każdego roku akademickiego rozpoczynającego się w czasie realizacji projektu.
 10. Procedura przyznawania stypendiów jest procedurą konkursową. W trakcie konkursu zostanie utworzona lista rankingowa. 15 pierwszych osób wykazanych na liście rankingowej zostanie umieszczone na „Liście osób uprawnionych do pobierania stypendium” i będzie otrzymywać stypendium w czasie aktualnego roku akademickiego (z zastrzeżeniem pkt 13 i pkt 16). Kolejne 10 osób listy rankingowej (poz. 16-25) zostanie umieszczone na liście rezerwowej.
 11. Kryterium ustalania kolejności na liście rankingowej na pierwszym roku studiów jest wskaźnik rekrutacji uzyskany w trakcie rekrutacji na studia stacjonarne pierwszego stopnia na kierunek Mechatronika na r. ak. 2012/13.
 12. Kryterium ustalania kolejności na liście rankingowej w czasie 2-o, 3-o i 4-o roku studiów jest średnia ocena z zakończonych planowo lat studiów.
 13. W przypadku, gdy 16-a osoba na liście rankingowej posiada tę sama wartość miary wyników nauczania (pkt. 4 i 5) będącej kryterium ustalania kolejności na liście rankingowej, co osoba 15-a, to ostateczna kolejność na przedmiotowej liście ustalana jest na podstawie wyniku „Sprawdzianu wiedzy” wg wymagań opisanych w pkt. 15.C.
 14. Stypendium może być przyznane osobom, które:
  • są uczestnikami projektu „Mechatronicy – Praktyczni Specjaliści Przyszłości”
  • nie posiadają deficytu punktów ECTS
  • nie przebywają na urlopie dziekańskim (z wyjątkiem urlopu zdrowotnego lub zawodowego)
  • kierunek Mechatronika jest ich pierwszym kierunkiem studiów.
 15. Przebieg procedury przyznawania stypendiów:
  1. Komisja stypendialna projektu ogłasza na stronie internetowej WIMIR i stronie internetowej projektu (po jej uruchomieniu) wstępną listę 15 osób uprawnionych do pobierania stypendium motywacyjnego oraz 10-o osobową listę rezerwową. Listy te zawierają jedynie nr albumu oraz wartość kryterium rankingowania wybranych uczestników projektu.
  2. W ogłoszonym terminie nie krótszym niż 7 dni od ogłoszenia studenci wymienieni na liście uprawnionych i liście rezerwowej oraz studenci, którzy uważają, że z racji osiągniętych wyników nauczania powinni również znaleźć się na tych listach, składają osobiście podanie o przyznanie stypendium zawierające:B. W ogłoszonym terminie nie krótszym niż 7 dni od ogłoszenia studenci wymienieni na liście uprawnionych i liście rezerwowej oraz studenci, którzy uważają, że z racji osiągniętych wyników nauczania powinni również znaleźć się na tych listach, składają osobiście podanie o przyznanie stypendium zawierające:
   • oświadczenie spełnienia warunków wymienionych w pkt 14. niniejszego regulaminu,
   • potwierdzenie zgodności ze stanem faktycznym wymienionej wartości kryterium ustalania kolejności na liście rankingowej
   • nr rachunku bankowego, na który chcą, żeby była przelewana kwota stypendium.
   Niezłożenie przez uczestnika projektu podania o przyznanie stypendium w przewidzianym terminie lub nie poinformowanie „Komisji stypendialnej projektu” na piśmie (dopuszczalna forma elektroniczna) w tym terminie o ewentualnym opóźnieniu złożenia podania ze wskazaniem na przyczynę (tylko choroba lub sytuacja losowa, powód opóźnienia musi być właściwie udokumentowany) powoduje nieuwzględnienie tego uczestnika na liście rankingowej.
  3. W przypadku opisanym w pkt. 13 „Komisja stypendialna projektu” organizuje „Sprawdzian wiedzy”. Sprawdzian ten ma charakter testu wyboru składającego się z 10 pytań z zakresu przedmiotów kierunkowych realizowanych przez uczestników projektu w trakcie ostatniego zakończonego semestru wg planu studiów. W sprawdzianie biorą udział uczestnicy projektu posiadający tę samą wartość kryterium ustalania kolejności (pkt. 11 i 12) co osoba nr 15 na liście rankingowej. „Sprawdzian wiedzy” musi być zorganizowany w czasie 7 dni od terminu zakończenia zbierania podań w czasie niekolidującym z zajęciami obowiązkowymi biorących w sprawdzianie udział uczestników projektu. Nieobecność uczestnika na „Sprawdzianie wiedzy” jest równoważna otrzymaniu minimalnej oceny z tego sprawdzianu. Do przygotowania i oceny „Sprawdzianu wiedzy” „Komisja stypendialna projektu” powołuje 2 nauczycieli akademickich odpowiedzialnych za wybrane przedmioty kierunkowe realizowane w czasie ostatniego zakończonego semestru studiów uczestników projektu. W przypadku, gdy wyniki przeprowadzonego „Sprawdzianu wiedzy” nie dają podstawy do jednoznacznego wyłonienia 15 uczestników projektu, którzy w ocenianym okresie uzyskali najlepsze wyniki nauczania „Sprawdzian wiedzy” jest powtarzany na tych samych zasadach.
  4. W terminie nie dłuższym niż 7 dni (lub 14 dni w przypadku organizacji „Sprawdzianu wiedzy”) po zakończeniu zbierania podań „Komisja stypendialna projektu” po ich weryfikacji opracowuje właściwą „Listę uprawnionych do pobierania stypendium” (zgodną z listą rankingową) i ogłasza ją na stronie internetowej WIMIR oraz stronie internetowej projektu (po jej uruchomieniu). „Komisja stypendialna projektu” poprzez pocztę elektroniczną zawiadamia też o swojej decyzji wszystkich studentów, którzy złożyli podania.
  5. Uczestnicy projektu mogą odwołać się od decyzji „Komisji stypendialnej projektu” w terminie 7 dni od ogłoszenia właściwej „Listy uprawnionych do pobierania stypendium” do Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej. Odwołania należy składać w Biurze dziekana WIMIR.
  6. Rozpoczęcie wypłat stypendium w danym roku akademickim jest uwarunkowane zakończeniem wszystkich procedur odwoławczych.
  7. Cykliczne wypłaty stypendium są uwarunkowane bieżącą dostępnością na wyodrębnionym rachunku bankowym projektu wystarczającej ilości środków finansowych. W przypadku braku lub niedostatku środków finansowych lub wystąpieniu innych okoliczności związanych z realizacją projektu, kolejna transza stypendium będzie wypłacona z opóźnieniem niezwłocznie po uzyskaniu środków finansowych i/lub ustaniu powstałych okoliczności. Uczestnikom projektu nie przysługuje prawo roszczeń do rekompensaty finansowej (odsetki) z tytułu opóźnienia wypłat stypendiów.
 16. Student traci prawo do pobierania stypendium w przypadku skreślenia z listy studentów. W takim przypadku prawo do pobierania stypendium motywacyjnego jest przenoszone na kolejną osobę według kolejności na liście rezerwowej opracowanej na początku danego roku akademickiego.
 17. Niniejszy tekst regulaminu zastępuje wersję poprzednią (z dnia 06.12.2012) i obowiązuje od dnia 25.02.2013.

Regulamin przyznawania stypendiów motywacyjnych obowiązujący od 25.02.2013.
Regulamin przyznawania stypendiów motywacyjnych obowiązujący do 24.02.2013.

Uwaga: ta strona wykorzystuje pliki cookies. Więcej informacji o celu ich używania i zmianie ustawień przeglądarki znajdziesz tutaj. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Czym są pliki "cookie" - „ciasteczka”?


Poprzez pliki „ciasteczka” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Ciasteczka” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Pliki cookies, wykorzystywane są w celu: tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych dostosowanie zawartości i wyglądu strony do preferencji użytkownika

Używane ciasteczka na naszej stronie


 1. PHPSESSID - identyfikator sesji użytkownika
 2. PersistentQueueNumber,manageableQueueCookie0 – przechowuje kolejkę zdjęć
 3. CMS_DEBUG – debugowanie strony
 4. jsltTestCookie – testowe ciasteczko
 5. CookieInfo - informacja o wyświetleniu powiadomienia dotyczącego użycia przez stronę plików cookies
 6. __utmaa, __utmab, __utmac, __utmaz - używane są przez usługę Google Analytics która pozwala na generowanie statystyk strony www
 7. x-src, datr - używane przez facebook.com
 8. demographics ,dkv, VISITOR_INFO1_LIVE,use_hitbox,PREF - youtube.com

Zmiana ustawień ciasteczek (cookies) w przeglądarkach:


- Opera
- Firefox
- Internet Explorer
- Chrome
- Safari

Wyłączenie akceptacji ciasteczek znacznie ogranicza funkcjonalność większości podstron witryny.